Powered by iSpeech

Poslání jeslí

Zajistit dětem během pobytu v jeslích komplexní výchovnou péči, která směřuje k rozvoji dítěte jako osobnosti, s ohledem na jeho individualitu, v souladu s jeho právy.

Dlouhodobé cíle výchovné činnosti

Cílem výchovného působení v jeslích je dát dětem dostatek podnětů pro celkový rozvoj jejich osobnosti s ohledem na individualitu každého dítěte.

Děti v tomto vývojovém období procházejí etapou egocentrismu, postupem času se učí sociálnímu dialogu – především na základě napodobování modelových situací, současně se u nich rozvíjí zájem o získání nových poznatků.

K naplňování těchto cílů využíváme poznatky a zkušenosti z předchozích let, V obou třídách, které jsou věkově smíšené, budeme uplatňovat postupný způsob práce a ve specializovaném oddělení navíc ozdravný program.

Smyslem postupného způsobu práce je co nejvíce individualizovat výchovnou činnost a přizpůsobit ji věku a vývojové úrovni jednotlivých dětí.

Smyslem aplikace ozdravného programu je postupné zlepšování zdravotního stavu dětí, které bývají často nemocné, zvyšování odolnosti proti nemocem, zvyšování tělesné kondice.

Veškerá práce jeslí je koncipována tak, aby umožňovala naplňování hlavních cílů.

Hlavní cíle:

Cíl č. 1
Vytvořit z jeslí místo radostného a aktivního poznávání, ve kterém se cítí děti dobře a rády se do něj vracejí.

Úkoly k cíli č. 1:
a) Poskytnout každému dítěti dostatek podnětů a umožnit mu maximální rozvoj ve vztahu k jeho věku a jeho schopnostem.
b) Zajišťovat osobnostní a sociální rozvoj dítěte volbou správných forem a metodických postupů výchovného působení.
c) Vytvářet soustavně a dlouhodobě pozitivní klima – důvěra, pohoda, radost.

Cíl č. 2
Otevřít jesle veřejnosti.

Úkoly k cíli č. 2
a) Snažit se o vstřícnost a otevřenost vůči rodičům dětí.
b) Snažit se o otevřenost vůči partnerské mateřské škole, na základě vzájemné spolupráce vytvářet předpoklad pro bezproblémový přechod dítěte z jeslí do mateřské školy.

Cíl č. 3
Zaměřit se na formování osobnosti výchovných pracovnic v jeslích

Úkoly k cíli č. 3
a) Pravidelně se vzdělávat a uplatňovat své odborné znalosti ve své práci.
b) Další vzdělávání pracovníků plánovat v souladu s potřebami jeslí.
c) Zaměřit se na rozvoj a udržování vlastní fyzické a tělesné pohody.

Cíl č. 4
Zlepšování tělesné pohody dětí

Úkoly k cíli č. 4
a) materiální podmínky
– vytvářet mobilní hrací kouty
– průběžné doplňování učebních pomůcek a výchovného materiálu pro práci s dětmi
– malování
– postupná obměna nádobí na stolování dětí
– nátěry nábytku, oprava hran na nábytku
– nátěry zahradního zařízení
– výměna písku v pískovišti
– soustavná úprava keřů a stromů na zahradě

b) stravování
– denně zařazovat ovoce a zeleninu v čerstvém stavu do jídelníčku dětí
– 1x v týdnu zařazovat do jídelníčku dětí ryby a luštěniny
– 1x v týdnu zařazovat celozrnné pečivo, postupně navykat nové děti
– důsledně dodržovat pitný režim v průběhu celého dne, sledovat přísun tekutin i u jednotlivých dětí
– sledovat vyváženost dětské stravy-spotřební koš
– u nově přijímaných dětí zjistit v rámci spolupráce s rodiči stravovací návyky dětí, nesprávné návyky se pokusíme postupně odstranit
– děti do jídla nenutit,vést je však k ochutnávání a postupnému navykání na nové potraviny
– ve stravování dětí uplatňovat postupný způsob stolování
– seznamovat rodiče se zdravou výživou formou výstavek a ochutnávek

c) ozdravný režim
– sledovat teplotu a vlhkost vzduchu ve třídách, užívat žaluzie,větrat
– dbát na správné osvětlení ve třídách
– přiměřeně oblékat
– nacvičovat správné dýchání, dechová cvičení
– zařazovat jednoduché prvky dětské jógy
– arómaterapie při uložení dětí ke spánku – SOJ
– používat papírové kapesníčky