iSpeech.org

Etický kodex pracovníků

Hlavní stránkaOdlehčovací služba

Etický kodex pracovníků

Etický kodex pracovníků SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Etický kodex je základním dokumentem morálních zásad a pracovního chování pracovníků sociální služby DECENT Hulín, p.o.

Účelem kodexu je stanovit základní pravidla chování pracovníků sociální  služby  a informovat uživatele i veřejnost o chování, jež jsou oprávněni od zaměstnanců sociální služby DECENT Hulín,p.o. očekávat.

 1. Etické zásady ve vztahu k uživateli služby
 • Pracovník sociální služby respektuje jedinečnost jednotlivých uživatelů bez ohledu na etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, poskytuje podporu a pomoc všem bez rozdílu.
 • Pracovník sociální služby jedná tak, aby neporušoval lidská práva a důstojnost uživatele.
 • Sociální služba je poskytována na základě rovnoprávného partnerství poskytovatele a uživatele.
 • Při uzavírání smlouvy o poskytovaných službách vytváří pracovník sociální služby dostatečný prostor pro uplatňování vlastní vůle uživatele. Uživatel rozhoduje o rozsahu, četnosti a způsobu poskytovaných služeb.
 • Pracovník sociální služby v souvislosti s výkonem služby zjišťuje jen nezbytná data, chrání právo uživatele na soukromí.
 • Ve vztahu k výkonu funkce jsou všichni pracovníci vázáni mlčenlivostí, a to i po skončení pracovního poměru.
 • Pracovník sociální služby je odborník, dbá, aby jeho služby měly profesionální úroveň.
 • Pracovník sociální služby je schopen poskytnout uživatelům potřebné informace ve vztahu ke službám  poskytovaným i službám navazujícím. Uživatel má právo, aby byly informace předány takovým způsobem a formou, které uživatel rozumí.
 • Pracovník sociální služby vede uživatele k vědomí odpovědnosti za svoji osobu, hledá možnosti, jak uživatele zapojit do řešení jeho problémů, naplnění jeho představ o vlastním životě.
 • Pracovník sociální služby pomáhá uživateli podle jeho přání a představ kontaktovat a využívat další služby, zejména ty, které vedou ke zvyšování jeho samostatnosti a nezávislosti.
 • V souladu s přáním uživatele poskytuje pracovník sociální služby  podporu a pomoc k navázání nebo udržení  kontaktů uživatele s rodinou, kamarády a známými.
 • Pracovník sociální služby nevyžaduje ani nepřijímá dary, laskavosti ani jiná zvýhodnění, která by mohla zdánlivě ovlivnit jeho profesionální přístup ke svěřeným povinnostem, nebo by mohla být považována za odměnu za práci, která je jeho povinností.
 • Pracovník sociální služby je povinen odmítnout službu, ve které se dostává do střetu zájmů, nebo která je v rozporu s posláním a cíly naší sociální služby.
 1. Etické zásady ve vztahu ke svému zaměstnavateli

 

 • Pracovník sociální služby je trestně bezúhonný, odborně kvalifikovaný, flexibilní, spolehlivý a samostatný.
 • Pracovník sociální služby plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli.
 • Pracovník sociální služby nevykonává a ani se nepodílí na činnosti nebo jednání, které by poškozovalo dobrou pověst zaměstnavatele.
 • Ve veřejném vystupování dbá pracovník sociální služby zájmů svého zaměstnavatele. Pokud k tomu není oprávněn z titulu své funkce, nepodává informace týkající se organizace veřejným sdělovacím prostředkům.
 • Pracovník má právo vyžadovat po svém zaměstnavateli vytvoření podmínek pro výkon své funkce.
 • Pracovník sociální služby je povinen si systematicky udržovat a zvyšovat svoji odbornou způsobilost k výkonu své funkce.
 • Pracovník sociální služby se snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování s ohledem na nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.
 • Pracovník sociální služby nikdy neřeší s uživatelem interní problémy organizace, dbá prestiže svého povolání.
 • Pracovník sociální služby nevykonává ve svém volném čase činnosti, které jsou jeho náplní práce v organizaci a mohly by být veřejností vnímány jako výkon sociální služby.
 1. Etické zásady ve vztahu ke svým spolupracovníkům

 

 • Pracovník sociální služby je členem týmu svých spolupracovníků, má právo vyžadovat jejich podporu a naopak poskytovat podporu druhým, spolupracuje s nimi.
 • Pracovník sociální služby respektuje znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků, kritické připomínky vyjadřuje při pracovních poradách nebo u vedoucího pracovníka, nikdy ne před uživatelem sociální služby nebo na veřejnosti.
 • Pracovník sociální služby je ke svým spolupracovníkům vstřícný, předává jim nejnovější poznatky ze školících akcí, kterých se zúčastnil.
 1. Etické zásady ve vztahu ke společnosti

 

 • Pracovník sociální služby se zasazuje o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální pomoci v místě, kde působí tím, že informuje příslušné orgány místní samosprávy.
 • Pracovník sociální služby přispívá k zajištění plnohodnotné účasti svých uživatelů v kulturním, sociálním i politickém životě ve společnosti.

Etický kodex je součástí vnitřních norem organizace a je závazný pro všechny pracovníky střediska pečovatelské i odlehčovací  služby DECENT Hulín, příspěvková organizace.