https://www.ispeech.org

I. Terénní odlehčovací služba

Tato služba je vykonávaná v domácnosti uživatele na území města Hulína a jeho místních částí Záhlinice a Chrášťany, dále v obcích Břest, Skaštice, Chropyně, Kyselovice, Pravčice, Zářičí, Žalkovice.

Provozní doba:

Pondělí – neděle 6.00–20.00h

Pracovní doba pečovatelek:

pracovní dny 6.00-20.00h
soboty,neděle,svátky 6.00-20.00h

 

 

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

2. pomoc a podpora při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy, vousy a nehty

3. pomoc při použití WC


c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám, racionální výživy a potřebám dietního stravování

2. Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět

2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

f) sociálně terapeutické činnosti

1. Sociálně terapeutické činnosti, jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

2. Podpora při zajištění chodu domácnosti

 

Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění)

1. Dovoz uživatele autem s doprovodem (doprovod se platí dle činnosti Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)

2. Dohled nad užíváním léků

3. Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli)

4. Dovážka nebo donáška oběda

5. Jídelní lístek

6. Koupel v koupacím lůžku - zapůjčení lůžka (koupel se platí dle činnosti Pomoc při  úkonech osobní hygieny)

Úhrada za poskytnuté úkony:

Úhrada za poskytnuté úkony se řídí platným Ceníkem úhrad, který je schválen Radou města Hulína.