https://www.ispeech.org/text.to.speech

Posláním terénní odlehčovací služby je poskytnutí potřebné pomoci a podpory lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v domácím prostředí, a to tím, že poskytovatel převezme na určitý čas péči o jejich základní životní potřeby. Rodinným pečujícím je tak vytvořen prostor na potřebný odpočinek, vyřízení osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života s vědomím, že je o jejich blízké postaráno. Dochází i k zamezení sociální izolace jak pečující osoby, tak i osoby, o kterou je pečováno.

Základní činnosti odlehčovací služby

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
• pomoc při úkonech osobní hygieny,
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
• pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
• zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování,
• pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
• ubytování,
• úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
• podpora při zajištění chodu domácnosti.

Fakultativní služby:

• Dovoz uživatele autem s doprovodem (doprovod se platí dle činnosti Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)
• Dohled nad užíváním léků
• Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli)
• Dovážka nebo donáška oběda
• Jídelní lístek
• Koupel v koupacím lůžku – zapůjčení lůžka (koupel se platí dle činnosti Pomoc při úkonech osobní hygieny)

Kapacita sociální služby: maximální okamžitá kapacita 1 uživatel.
Provozní doba:
pondělí – neděle 6,00 – 22,00 hod
Provozní doba je včetně státních svátků.