https://www.ispeech.org

Ceník úhrad za poskytování odlehčovací služby platné od 1. 9. 2022

Úkony odlehčovací služby stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění

Výše úhrady na hodinu je 135,00 Kč. Je započítáván čas skutečně strávený u klienta v souvislosti s časem nezbytným pro kvalitní zajištění dané činnosti.

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

135,00 Kč/ hod.

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

135,00 Kč/ hod.

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

135,00 Kč/ hod.

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

135,00 Kč/ hod.

 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

135,00 Kč/ hod.

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

135,00 Kč/ hod.

3. Pomoc při použití WC

135,00 Kč/ hod.

 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám

    racionální výživy a potřebám dietního stravování

dle ceníku dodavatele

2. Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

135,00 Kč/ hod.

 

d) Poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby

1. Ubytování

NEPOSKYTUJEME

2. Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

NEPOSKYTUJEME

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové

     a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby

     a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět

135,00 Kč/ hod.

2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při

    dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

135,00 Kč/ hod.

 

 

f) Sociálně terapeutické činnosti

1. Sociálně terapeutické činnosti, jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržování

    osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování

    osob

135,00 Kč/ hod.

 

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

135,00 Kč/ hod.

2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

135,00 Kč/ hod.

 

h) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností

    a dovedností

135,00 Kč/ hod.

2. Podpora při zajištění chodu domácnosti

135,00 Kč/ hod.

 

Příklad účtování úkonů odlehčovací služby: úkon trvá 23 minut. Bude započítán skutečný čas, tedy

135 Kč: 60 minutami (hodina) x 23 minut = 51,75 Kč.

 

 

 Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění)

 

1. Dovoz uživatele autem s doprovodem (doprovod se platí dle činnosti Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)

 20,00 Kč /1 km

2. Dohled nad užíváním léků

15,00 Kč /úkon

3. Manipulace s penězi (pochůzky týkající se platby poskytovateli)

20,00 Kč /úkon

4. Dovážka nebo donáška oběda

20,00 Kč / úkon

5. Jídelní lístek

3,00 Kč /ks

6. Koupel v koupacím lůžku - zapůjčení lůžka (koupel se platí dle činnosti Pomoc při

     úkonech osobní hygieny)

100,00 Kč /úkon

 

 

Schváleno Radou města Hulína dne 3. srpna 2022, usnesení č. 8/85/RM/2022.