https://www.ispeech.org/text.to.speech

Veřejný závazek:

Poslání služby terénní odlehčovací služby DECENT Hulín, p. o. je poskytnout podporu rodině či pečující osobě v péči o jejich blízké a vytvořit tím čas pro jejich odpočinek, relaxaci a vyřízení vlastních osobních záležitostí.

Cíl:

Cílem odlehčovací služby je pečující osoba, které poskytnutím péče o seniora či zdravotně postiženého, o kterého sama pečuje, vytvoříme čas pro její odpočinek, relaxaci či zajištění osobních záležitostí.

 

Zásady a principy poskytování odlehčovací služby

Zásady, které jsou společné všem pracovníkům a řídí se jimi při své práci s uživateli a při poskytování služeb, jsou obsaženy v Etickém kodexu pracovníků sociální služby, který tvoří přílohu č. 1 této směrnice.

Etický kodex pracovníků sociální služby DECENT Hulín, p. o. je zveřejněný na internetových stránkách organizace www.hulin.cz/decent.

Mezi hlavní principy patří:

Individuální přístup k uživateli – k uživateli je přistupováno individuálně. Služba je poskytována pro konkrétního člověka, proto tedy i konkrétním způsobem. Poskytování stejného úkonu se ve svém postupu může u jednotlivých uživatelů lišit. Pro každého uživatele je vytvořen individuální plán péče, podle kterého pracují všechny pracovnice naší odlehčovací služby.

Zachování důstojnosti uživatele – dbáme na důstojnost uživatele za všech okolností a ve všech situacích, například při provádění osobní hygieny, koupeli, výměně plen. Pokud je přítomna rodina a uživateli je jejich přítomnost v této situaci nepříjemná, tak je požádáme, aby se na dobu výkonu vzdálili. V komunikaci s uživatelem nejednáme jako s dítětem, nepoužíváme zdrobněliny.

Respektování požadavků, potřeb a volby uživatele – respektujeme přání uživatele, pokud je v souladu s posláním a cílem naší služby. O rozsahu, způsobu a četnosti služeb, rozhoduje uživatel společně s pečující osobou.

Flexibilita pracovníků sociální služby – snažíme se poskytnout uživateli požadovanou službu v co možná nejkratším termínu od podání žádosti o zavedení služeb po její realizaci v domácnosti uživatele. Snažíme se pružně reagovat na měnící se potřeby uživatele.