https://www.ispeech.org/text.to.speech

Poslání, cíle, cílová skupin, zásady poskytování služby

Hlavní stránkaPečovatelská služba

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím, přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb těchto osob, směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

 

Cílem pečovatelské služby je:

 • uživatel, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle,
 • uživatel, který setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství.

 

Cílová skupina

 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Věková kategorie uživatelů: 

 • bez omezení věku

 

Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.

 1. Ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti

Zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby a zacházet s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a v souladu s ust. § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 1. Individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím

Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z plánování průběhu služby, které probíhá společně s uživateli. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým by uživatel nedal souhlas.

 1. Dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele

Zaměstnanci pečovatelské služby respektují soukromí uživatelů, při poskytování služby v jejich domácím prostředí vstupuje zaměstnanec do bytu pouze za přítomnosti uživatele a v době, která je pro poskytování služby stanovena. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, je kladen důraz na ochranu práv uživatelů a jejich autonomii.

 1. Rovný přístup ke všem uživatelům

Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků. Jde o to, že uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby.

 1. Profesionální poskytování služby

Profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb., dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou.