https://www.ispeech.org

Směrnice dětské skupiny II

Hlavní stránkaJesle

SMĚRNICE PRO PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY II
VNITŘNÍ PRAVIDLA

Dokument je vydán pro potřeby dětské skupiny a je závazný pro všechny pracovníky a zákonné zástupce dětí přijatých do dětské skupiny.

I.
Úvodní ustanovení

1. Dětská skupina Jesle II. poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb. v platném znění, dále jen zákon o DS.
2. Zřizovatelem dětské skupiny je Město Hulín.
3. Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině je DECENT Hulín, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou organizace (statutární orgán).
4. Adresa sídla je Eduarda Světlíka 1197, 768 24 Hulín, IČO: 47934344
5. Místo poskytování služby je shodné s adresou sídla.
6. Den započetí poskytování služby: 1.9.2016
7. Do dětské skupiny jsou přijímány zdravé děti od 1 roku do zpravidla 3 let věku, které jsou očkované v souladu s §11 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění a §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo mají proti očkování trvalou kontraindikaci.
8. Dětem je poskytována pravidelná péče, která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků.
9. Výchovu a péči o dítě v dětské skupině zajišťují pečující osoby, které jsou odborně a zdravotně způsobilé dle zákona o DS.
10. V dětské skupině je dětem zajištěno celodenní stravování.

II.
Přihlášení dítěte do dětské skupiny

1. Zápis do dětské skupiny na příslušný školní rok vyhlašuje starosta města Hulína společně s ředitelkou organizace.
2. Přihlášku podává zákonný zástupce dítěte na předepsaném formuláři „Žádost o přijetí dítěte do Dětské skupiny (dále jen žádost).

III.
Pravidla pro přijetí dítěte do dětské skupiny

KRITERIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO DĚTSKÉ SKUPINY

 

 

Číslo Kritérium Bodové ohodnocení:
1. Bydliště dítěte v Hulíně 5
2. Věk dítěte k datu nástupu do DS 1 - 3roky 2
3. Požadovaný způsob docházky denní 2
4. Účast na zápisu pro příslušný školní rok a podání vyplněné Přihlášky do 15dnů ode dne konání zápisu 1
Maximální počet bodů: 10

1. Při rozhodování o přijetí, nepřijetí dítěte do dětské skupiny vychází vedoucí jeslí z kritérií, uvedených ve výše uvedené tabulce, nerozhoduje pořadí podané přihlášky.
2. Pořadník pro příslušný školní rok je sestavován tak, že přihlášené děti jsou abecedně seřazeny s údajem o počtu dosažených bodů.
3. Převyšuje-li počet přihlášek na počet volných míst v dětské skupině, svolá vedoucí jeslí 3člennou výběrovou komisi, která bude posuzovat předložené přihlášky. Členy komise jsou: ředitelka organizace, vedoucí jeslí, pečující osoba v jeslích.
4. V případě shodného počtu bodového ohodnocení bude 3členná výběrová komise postupovat způsobem náhodného výběru (losování).
5. Vedoucí jeslí písemně informuje zákonné zástupce o přijetí či nepřijetí dítěte do 30dnů od konání zápisu do jeslí, v průběhu školního roku do 15dnů od přijetí přihlášky.
6. Zákonní zástupci dítěte mají možnost podat žádost o přezkum rozhodnutí do 15 dnů ode dne přijetí oznámení.
7. Zákonní zástupci žádající o přijetí dítěte do dětské skupiny mají povinnost prokazovat vazbu na trh práce. Tuto skutečnost doloží před podpisem smlouvy potvrzením.
8. V průběhu školního roku lze přijmout dítě jen tehdy, pokud je neobsazené místo nebo dojde k uvolnění místa odhlášením dítěte z dětské skupiny.
9. Ředitelka organizace si vyhrazuje právo přijmout dítě ze závažných důvodů mimo výše uvedená pravidla (pečující rodič je v nemocnici, na žádost sociálního odboru města Hulína, na žádost praktického lékaře pro děti a dorost).

V.
Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

1. Zákonní zástupci dítěte se zúčastní schůzky, jejíž termín jim oznámí vedoucí jeslí mailem do konce měsíce června.
2. Na schůzce potvrdí požadovaný způsob docházky dítěte uvedený v Žádosti o přijetí.
3. Pokud došlo ke změně situace a žádají jiný způsob docházky, projednají, zda je možné jejich žádosti vyhovět, pokud ano, tak podají písemnou žádost.
4. Se zákonnými zástupci je dohodnut způsob docházky jejich dítěte k 1.9. (denní, 92 h v měsíci, 12 dnů po 6 hodinách, 5 dnů v měsíci), jsou jim předány tiskopisy k vyplnění a je podepsána Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Za dítě podepisují smlouvu zákonní zástupci, za poskytovatele služby ředitelka organizace.
5. V průběhu školního roku lze změnit nepravidelný způsob docházky (92hodinovou nebo 12denní a 5 dnů v měsíci) na denní docházku jen v tom případě, že je v dětské skupině volná kapacita.
6. Žádost o změnu způsobu docházky během školního roku je nutno písemně podat vedoucí jeslí, změna smlouvy je řešena formou číslovaného dodatku.
7. Důvodem ke změně způsobu docházky není, že matka nastupuje do zaměstnání v pozdějším termínu, než je 1.9., rozhodující je volná kapacita (volné místo v jeslích).
8. V den nástupu dítěte do jeslí předá rodič vedoucí jeslí řádně vyplněný Evidenční list dítěte, vyplněný dotazník a potvrzení banky o zřízení inkasa na bankovním účtu, ze kterého budou placeny poplatky.
9. Dítě je přijato na zkušební dobu 3 měsíců, která slouží k ověření schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám v dětské skupině, jedná se o tzv. adaptační dobu.
10. V prvním týdnu po přijetí pobývá dítě v dětské skupině 1-4 h denně, délka pobytu se stanoví podle reakce dítěte.
V dalších týdnech postupujeme individuálně, po dohodě se zákonnými zástupci lze přejít na postupné prodlužování délky pobytu v jeslích, uložit dítě ke spánku (odpočinku). Rodiče si mohou telefonicky ověřit, zda je dítě v klidu a dohodnout se na dalších krocích v době adaptace.

VI.
Propuštění dítěte z dětské skupiny

1. V adaptační době, která je u denní docházky stanovena na 6 týdnů, u nepravidelné docházky (92 h v měsíci, 12 dnů v měsíci po 6 hodinách, 5 dnů v měsíci) na 3 měsíce, pokud není dítě schopno přizpůsobit se změněným životním podmínkám.
2. Ze zdravotních důvodů na doporučení dětského lékaře.
3. Požádají-li zákonní zástupci písemně o ukončení docházky dítěte z důvodu stěhování, ztráty zaměstnání, odchodu matky na mateřskou dovolenou, atd..
4. Pokud ani jeden ze zákonných zástupců není schopen doložit vazbu na trh práce.
5. Při přeřazení dítěte do mateřské školy.
6. Porušují-li zákonní zástupci po dobu 2 měsíců Směrnici pro provoz Dětské skupiny - Vnitřní řád (neplatí poplatky za stravu a poplatek za pobyt dítěte v dětské skupině, dítě dlouhodobě nenavštěvuje dětskou skupinu, není omluveno a zákonní zástupci se zařízením ani na výzvu nekomunikují).

VII.
Provoz dětské skupiny

1. Provozní doba dětské skupiny je v pracovní dny stanovena od 6.00 do 16.00 hodin. V sobotu, v neděli, ve dnech pracovního klidu, svátků a celozávodní dovolené je provoz dětské skupiny uzavřen.
2. Během pobytu v dětské skupině děti používají oblečení DECENTU Hulín, příspěvkové organizace, kromě obuvi, kterou zákonný zástupce označí příjmením dítěte.
3. Docházku dítěte a délku jeho pobytu v dětské skupině dohodnou rodiče s vedoucí jeslí během tzv. přijímacího řízení před podpisem smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
4. Přerušení docházky dítěte do DS jsou zákonní zástupci povinni nahlásit osobně nebo Telefonicky do 24 h na mobilní telefon přímo do jeslí, oznámit důvod a předpokládanou délku nepřítomnosti.
5. Při návratu dítěte po nemoci potvrdí zákonný zástupce, že je dítě zdravé a může navštěvovat zařízení.
6. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit neprodleně vedoucí jeslí změnu bydliště, čísla telefonu, rodinných poměrů, zdravotního stavu dítěte, infekční onemocnění dítěte nebo členů rodiny, změna vazby na trh práce a všechny další změny, které mohou mít vliv na dítě. Změna musí být nahlášena písemně.

VIII.
Ranní příjem dítěte do dětské skupiny

1. Doba příchodu do dětské skupiny není pevně stanovena, řídí se dohodou mezi zákonnými zástupci a pečující osobou.
2. Dítě přivádějí zákonní zástupci dítěte nebo jiná osoba způsobilá k právním úkonům.
3. Dítě přejímá od zákonného zástupce pečující osoba, která provede ranní zdravotní filtr, přijme od zákonných zástupců aktuální informace o zdravotním i psychickém stavu dítěte, či případném úrazu dítěte doma, informace jsou zapsány do Deníku skupiny.
4. Pečující osoba má právo nepřijmout dítě, které jeví známky onemocnění.

IX.
Odchod dítěte z dětské skupiny

1. Pečující osoba předá dítě zákonným zástupcům nebo osobě pověřené zákonným zástupcem.
2. Pokud žádají zákonní zástupci o vydání dítěte jiné osobě, musí vyplnit tiskopis „Pověření k odvádění dítěte z dětské skupiny“, ve kterém uvedou jméno, příjmení a vztah pověřené osoby k rodině. Pokud pověřená osoba není pracovnicím předem známá, musí se jim prokázat platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
3. Jestliže si zákonní zástupci nevyzvednou dítě do konce stanovené provozní doby, tj. do 16.00 hodin, je za pobyt dítěte účtováno za každou započatou hodinu 100 Kč.

X.
Stravování dětí

1. Strava dětí je připravována ve vlastní kuchyni.
2. Jídelníček sestavuje vedoucí provozu společně s vedoucí kuchařkou, schvaluje praktický lékař pro děti a dorost, je vyvěšen v šatně dětí a na internetových stránkách organizace www.decenthulin.cz.
3. Poplatek vybíraný za stravu se rovná výši nákladů na potraviny. Finanční normativ na nákup potravin se odvíjí od cen potravin na trhu, jeho výši schvaluje zřizovatel.
4. Celodenní strava obsahuje ranní svačinu, oběd, odpolední svačinu.
5. V dětské skupině je uplatňován pitný režim.
6. Dítě je povinno odebírat stravu, která je podávána v době jeho přítomnosti v dětské skupině.
7. Pokud dítě nemůže ze zdravotních důvodů konzumovat některé potraviny, mohou zákonní zástupci dítěte písemně požádat o výjimku a uzavřít s poskytovatelem služby dohodu o způsobu stravování svého dítěte během pobytu v dětské skupině.
8. Poplatek za stravu se platí po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém se dítě stravovalo.
9. Dítě platí stravu za všechny dny, po které bylo dle stravovacího výkazu přítomno v dětské skupině.
10. Při nepřítomnosti dítěte je možno ho omluvit ze stravy ještě týž den, kterého se to týká, do 7.30 hodin.
11. Stravné musí být zaplaceno do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se dítě stravovalo, zákonní zástupci jsou povinni zajistit dostatečné množství peněz na účtu, ze kterého je platba prováděna inkasním způsobem.
12. Sleva na placení poplatku za stravu není poskytována.

XI.
Poplatek za pobyt dítěte v dětské skupině

1. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů
2. Jedná se o měsíční platbu, její výši schvaluje zřizovatel.
3. Poplatek je vybírán po uplynutí kalendářního měsíce a obsahuje i poplatek za užívání prádla.
4. Splatnost je stanovena do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, jehož se poplatek týká.
5. Při nezaplacení poplatku po dobu 2 měsíců se jedná o hrubé porušení Směrnice pro provoz Dětské skupiny Jesle I.- Vnitřních řád. Dítě může být po předchozích neúspěšných jednáních vedoucí jeslí se zákonnými zástupci dítěte z dětské skupiny propuštěno.
6. Neuhrazená pohledávka bude postoupena zřizovateli, může být vymáhána soudně.
7. Prominutí placení poplatku lze provést na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte vedoucí jeslí, podané nejpozději do konce kalendářního měsíce, jehož se platba týká.
8. Žádost lze podat jen ze zdravotních důvodů-žádost je nutno doložit potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost, žádosti je vyhověno jen tehdy, pokud dítě nenavštěvovalo dětskou skupinu ani jeden den v měsíci, kterého se žádost o prominutí poplatku týká.

XII.
Organizace dne v dětské skupině

Organizace dne v dětské skupině je pouze rámcová. Pečující osoby vycházejí z aktuální situace ve skupině, zaujatosti dětí započatou činností a jejich individuálními potřebami.

6.00 - 8.00 příjem dětí, ranní zdravotní filtr, spontánní hra, individuální výchovné činnosti, postupné stolování, toaleta
8.00 - 8.15 ranní cvičení
8.15 - 8.45 postupné stolování, toaleta dětí
8.45 - 9.15 řízená činnost
9.15 - 11.00 oblékání, pobyt venku
11.00 - 12.00 toaleta, oběd, ukládání dětí ke spánku
12.00 - 14.00 odpočinek, spánek
14.00 - 14.30 toaleta, postupná odpolední svačina
14.30 - 16.00 spontánní hra dětí, individuální výchovné činnosti, odchod dětí

XIII.
Poskytování informací

O činnosti dětské skupiny jsou zákonní zástupci dítěte pravidelně informováni:
a) na nástěnkách umístěných v šatně pro děti
b) na společné schůzce zákonných zástupců a pečujících osob
c) při individuálních rozhovorech při příchodu a odchodu dětí
d) na internetových stránkách organizace
e) zákonní zástupci si mohou dohodnout individuální schůzku s pečující osobou, vedoucí jeslí nebo ředitelkou organizace.

XIV.
Vyřizování stížností

Uživatelé služby mají možnost si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině. Stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne přijetí organizací.

1. Jak lze podat stížnost:
a) ústně
b) písemně
2. Komu lze podat stížnost:
a) pečujícím osobám v dětské skupině
b) vedoucí jeslí
c) ředitelce organizace DECENT Hulín, příspěvková organizace
d) zřizovateli - Město Hulín
3. Kdo bude stížnost vyřizovat:
a) vedoucí jeslí
b) ředitelka DECENT Hulín, příspěvková organizace

XV.
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

1. Za bezpečnost dětí v dětské skupině zodpovídá po celou dobu jejich pobytu pečující osoba, a to od doby převzetí dítěte od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
2. Při hře dětí ve skupině pracovníci dbají, aby si děti hrály klidně, sledují jejich hru, předcházejí konfliktům. Nesmí odejít od dětí. Při naléhavých důvodech zajistí dohled jiné pracovnice skupiny.
3. Při tělovýchovných aktivitách dbají zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí.
4. Při pobytu na zahradě nedovolí dětem bez dozoru přístup na houpačky, šplhadla, kolotoče a další nářadí, kde hrozí dětem nebezpečí úrazu.
5. Před příchodem na zahradu provedou pracovnice kontrolu terénu-trávník, pískoviště, zpevněné plochy, aby se zde nenacházely předměty nebo materiál, který by mohl ohrozit zdraví a bezpečnost dětí.
6. Při zvýšeném výskytu bodavého hmyzu-vosy, včely je nutné prověřit, zda se nenachází na zahradě jejich hnízdo.
7. Pokud se na zahradě objeví láhve od alkoholu, ředidel nebo injekční stříkačka, hlásit ihned vedoucí jeslí nebo ředitelce DECENT Hulín, příspěvková organizace.
8. Sledovat, zda se na zahradě neobjevila jedovatá rostlina, např. konvalinka, mahonie.
9. Při vycházkách mimo areál dětské skupiny učíme chodit starší děti ve dvojicích, malé děti jsou posazeny na kočárek, méně samostatné děti se drží boku kočárku. Maximálně se vyhýbáme frekventovaným ulicím, používáme bezpečnostní vesty, zastavovací terčík.
10. Při pobytu mimo území skupiny zodpovídá jedna pečující osoba maximálně za 6 dětí. Při vyšším počtu dětí volí pracovnice pobyt na zahradě nebo musí požádat pomocnici nebo uklízečku o doprovod dětí na vycházce.
11. Pokud při vycházce nebo pobytu venku dojde k napadení dítěte psem nebo jiným zvířetem, je bezpodmínečně nutné toto zvíře zajistit (případně přivolat policii) a dítě nechat bezodkladně ošetřit lékařem.
12. Během pobytu mimo areál dětské skupiny musí mít pracovnice vždy u sebe mobilní telefon pro případ nutnosti přivolat pomoc.
13. Dozor dětí při spánku je nepřetržitý, pokud musí pracovnice opustit ložnici, pověří dozorem jinou pečující osobu, pomocnici nebo uklízečku.
14. Děti v dětské skupině jsou pojištěny proti úrazu u KOOPERATIVY, a.s..
15. Budova , ve které se nachází dětská skupina, se k zajištění bezpečnosti dětí zamyká v době od 8.30 –11.30 hodin, od 12.30-14.30 hodin. V tuto dobu je potřeba zvonit na zvonek u vstupních dveří označený “ Dětská skupina Jesle I., Jesle II.“ nebo“ VRÁTNÝ“. Pokud zaměstnanec budovu v této době odemkne, musí zajistit její uzamčení.
16. Po ukončení ranního příjmu dětí se rovněž uzamykají vstupní dveře do provozních místností dětské skupiny. Odemykají se pouze po dobu odchodu dětí ze skupiny.

Účinností od 1.9.2023

V Hulíně 10.8.2023

Zpracovaly:

Kateřina Hönigová
vedoucí jeslí

Jiřina Štěpánková
ředitelka DECENT Hulín,
příspěvková organizace