iSpeech

Etický kodex pracovníka

Hlavní stránkaPečovatelská služba

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Etický kodex je základním dokumentem morálních zásad a pracovního chování pracovníků pečovatelské služby DECENT Hulín, p.o.
Účelem kodexu je stanovit základní pravidla chování pracovníků pečovatelské služby a informovat uživatele i veřejnost o chování, jež jsou oprávněni od zaměstnanců pečovatelské služby DECENT Hulín,p.o. očekávat.

1. Etické zásady ve vztahu k uživateli služby

• Pracovník pečovatelské služby respektuje jedinečnost jednotlivých uživatelů bez ohledu na etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, poskytuje podporu a pomoc všem bez rozdílu.
• Pracovník pečovatelské služby jedná tak, aby neporušoval lidská práva a důstojnost uživatele.
• Pečovatelská služba je poskytována na základě rovnoprávného partnerství poskytovatele a uživatele.
• Při uzavírání smlouvy o poskytovaných službách vytváří pracovník pečovatelské služby dostatečný prostor pro uplatňování vlastní vůle uživatele. Uživatel rozhoduje o rozsahu, četnosti a způsobu poskytovaných služeb.
• Pracovník pečovatelské služby v souvislosti s výkonem služby zjišťuje jen nezbytná data, chrání právo uživatele na soukromí.
• Ve vztahu k výkonu funkce jsou všichni pracovníci vázáni mlčenlivostí, a to i po skončení pracovního poměru.
• Pracovník pečovatelské služby je odborník, dbá, aby jeho služby měly profesionální úroveň.
• Pracovník pečovatelské služby je schopen poskytnout uživatelům potřebné informace ve vztahu ke službám poskytovaným i službám navazujícím. Uživatel má právo, aby byly informace předány takovým způsobem a formou, které uživatel rozumí.
• Pracovník pečovatelské služby vede uživatele k vědomí odpovědnosti za svoji osobu, hledá možnosti, jak uživatele zapojit do řešení jeho problémů, naplnění jeho představ o vlastním životě.
• Pracovník pečovatelské služby pomáhá uživateli podle jeho přání a představ kontaktovat a využívat další služby, zejména ty, které vedou ke zvyšování jeho samostatnosti a nezávislosti.
• V souladu s přáním uživatele poskytuje pracovník pečovatelské služby podporu a pomoc k navázání nebo udržení kontaktů uživatele s rodinou, kamarády a známými.
• Pracovník pečovatelské služby nevyžaduje ani nepřijímá dary, laskavosti ani jiná zvýhodnění, která by mohla zdánlivě ovlivnit jeho profesionální přístup ke svěřeným povinnostem, nebo by mohla být považována za odměnu za práci, která je jeho povinností.
• Pracovník pečovatelské služby je povinen odmítnout službu, ve které se dostává do střetu zájmů, nebo která je v rozporu s posláním a cíly naší pečovatelské služby.

2. Etické zásady ve vztahu ke svému zaměstnavateli

• Pracovník pečovatelské služby je trestně bezúhonný, odborně kvalifikovaný, flexibilní, spolehlivý a samostatný.
• Pracovník pečovatelské služby plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli.
• Pracovník pečovatelské služby nevykonává a ani se nepodílí na činnosti nebo jednání, které by poškozovalo dobrou pověst zaměstnavatele.
• Ve veřejném vystupování dbá pracovník pečovatelské služby zájmů svého zaměstnavatele. Pokud k tomu není oprávněn z titulu své funkce, nepodává informace týkající se organizace veřejným sdělovacím prostředkům.
• Pracovník má právo vyžadovat po svém zaměstnavateli vytvoření podmínek pro výkon své funkce.
• Pracovník pečovatelské služby je povinem si systematicky udržovat a zvyšovat svoji odbornou způsobilost k výkonu své funkce.
• Pracovník pečovatelské služby se snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování s ohledem na nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.
• Pracovník pečovatelské služby nikdy neřeší s uživatelem interní problémy organizace, dbá prestiže svého povolání.
• Pracovník pečovatelské služby nevykonává ve svém volném čase činnosti, které jsou jeho náplní práce v organizaci a mohly by být veřejností vnímány jako výkon pečovatelské služby.

3. Etické zásady ve vztahu ke svým spolupracovníkům

• Pracovník pečovatelské služby je členem týmu svých spolupracovníků, má právo vyžadovat jejich podporu a naopak poskytovat podporu druhým, spolupracuje s nimi.
• Pracovník pečovatelské služby respektuje znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků, kritické připomínky vyjadřuje při pracovních poradách nebo u vedoucího pracovníka, nikdy ne před uživatelem sociální služby nebo na veřejnosti.
• Pracovník pečovatelské služby je ke svým spolupracovníkům vstřícný, předává jim nejnovější poznatky ze školících akcí, kterých se zúčastnil.


4. Etické zásady ve vztahu ke společnosti

• Pracovník pečovatelské služby se zasazuje o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální pomoci v místě, kde působí tím, že informuje příslušné orgány místní samosprávy.
• Pracovník pečovatelské služby přispívá k zajištění plnohodnotné účasti svých uživatelů v kulturním, sociálním i politickém životě ve společnosti.

Etický kodex je součástí vnitřních norem organizace a je závazný pro všechny pracovníky střediska pečovatelské služby DECENT Hulín, příspěvková organizace.

S účinností od 1.2.2014

Vypracovala: Jiřina Štěpánková, ředitelka organizace DECENT Hulín,p.o.